GYED

PDF Nyomtatás E-mail
Biztositasi viszonyhoz kotodo ellatasok

Gyermekgondozási díjra (GYED) jogosult:

A gyermeket saját háztatásban nevelő:

 • biztosított édesanya, aki a szülést megelőző két éven belül legalább 180 napon át biztosított volt,
 • biztosított szülő, aki a gyermekgondozási díj igénylését megelőző két éven belül legalább 180 napon át biztosított volt,
 • terhességi-gyermekágyi segélyben részesült édesanya, akinek biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély folyósítása alatt szűnt meg, ha az ellátásra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, és a szülést megelőző két éven belül legalább 180 napon át biztosított volt.

A jogosultsághoz szükséges előzetes 180 napi biztosítási időbe beleszámít:

 • a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi- gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj folyósításának időtartama, valamint
 • a közép – vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán, 1 évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok ideje.

A munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban álló igénylőnek, a gyermekgondozási díj időtartamára fizetés nélküli szabadságot kell kérnie munkáltatójától.

 

Gyermekgondozási díj (GYED) időtartama és összege:

A GYED legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a szülési szabadság lejártát követő naptól vehető igénybe, és a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

A gyermekgondozási díj összege a napi átlagkereset 70%-a, melynek felső határát, a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-ában határozták meg. 2008-ban ez az összeg: bruttó 96.600.- Ft. A maximális összegben meghatározott gyermekgondozási díjakat, minden évben automatikusan felülvizsgálja a folyósító szerv, és azt a tárgyévre érvényes felső összeghatárnak megfelelően korrigálja.

A GYED összegének megállapításához szükséges naptári napi átlagkeresetet a következők szerint számítják ki:

 • Ha az édesanya rendelkezik a gyermekgondozási díj kezdőnapját megelőző évben, vagy GYED kezdőnapját közvetlenül megelőző időszakban legalább 180 naptári napi jövedelemmel, akkor az ellátás összegének alapjául szolgáló napi átlagkeresetet, a táppénzszabályok szerint állapítják meg.
 • Ha az édesanya nem rendelkezik a gyermekgondozási díj kezdőnapját megelőző évben, vagy GYED kezdőnapját közvetlenül megelőző időszakban legalább 180 naptári napi jövedelemmel, akkor az ellátás naptári napi összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének (2008-ban: 138.000 Ft) harmincad részének figyelembevételével állapítják meg.
 • Ha az igénylő egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme nem éri el a minimálbér kétszeresét, akkor a tényleges jövedelmet veszik alapul.

A GYED összegéből személyi jövedelemadó-előleg és nyugdíjjárulék kerül levonásra.

 

Hol és mikor kell igényelni a gyermekgondozási díjat (GYED)?

A gyermekgondozási díj megállapítása iránti igényt, a munkáltatóhoz kell benyújtani. A munkanélküli, álláskeresési támogatásban részesülő édesanyának a munkaügyi központhoz kell fordulnia, az egyéni vállalkozó igénylőnek pedig a székhelye szerint illetékes Egészségbiztosítási Pénztárhoz kell benyújtania igénylését. Amennyiben az igény elbírálására a Magyar Államkincstár az illetékes, akkor közvetlenül hozzájuk kell fordulnia az igénylőnek.

A gyermekgondozási díjat visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet igényelni.

 

Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak elérhetőségei, ügyfélfogadási rendje letölthető itt.

 

Szükséges okmányok az igénybejelentéshez:

 • Az igénylő (édesanya) személyazonosító igazolványa és lakcímnyilvántartó kártyája
 • Az igénylő adóazonosító kártyája
 • A gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata
 • Az igénylő és a gyermek TAJ- kártyája
 • Az igénylő magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozatának záradékolt példánya
 • A gyermekgondozási díj iránti igényt az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” című nyomtatványon kell a foglalkoztatónál benyújtani.
 • Ha a munkáltató nem rendelkezik társadalombiztosítási kifizetőhellyel, akkor csatolni kell a munkáltató által kitöltött „Foglalkoztatói igazolás gyermekgondozási díj megállapításához” című nyomtatványt.
 • Örökbefogadás esetén a gyámhatósági határozatot, és az örökbefogadási szándékról szóló igazolást
 • Egyéni vállalkozók terhességi-gyermekágyi segélyre vonatkozó igényüket, az „Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” című nyomtatványon nyújthatják be.
 • Ha az igénylő a szülést megelőző 2 éven belül több foglalkoztatónál is biztosítási jogviszonyban állt, akkor csatolnia kell az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” és a „Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához” című nyomtatványokat.
 • A közép-vagy felsőfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok idejét, az intézmény által kiadott igazolással vagy a leckekönyvvel kell bizonyítani.

 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyomtatványai letölthetők itt.

 

A gyermekgondozási díj (GYED) és a keresőtevékenység:

A GYED-ben részesülő személy keresőtevékenységet még napi 4 órában sem végezhet! A gyermek egy éves kora után nyílik lehetősége az ellátottnak, hogy kérje gyermekgondozási díja megszüntetését, majd ezt követően igényelheti a gyermekgondozási segélyt. GYES mellett ugyanis a gyermek egy éves kora után, korlátlanul végezhető keresőtevékenység. Ha azonban az édesanya úgy dönt, hogy mégis megszakítja keresőtevékenységét, és ismét GYED-ben kíván részesülni, akkor ellátásának összege azonos lesz a korábban megállapított összeggel.

 

Választás az ellátások között:

Előfordulhat, hogy a biztosított egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre és terhességi-gyermekágyi segélyre vagy gyermekgondozási díjra is jogosult lenne, azonban ilyen esetben választania kell, ugyanis egyszerre csak egyféle ellátásban részesülhet.

Ha a szülők a közös háztartásban élő gyermekek után egyidejűleg jogosultak lennének gyermekgondozási díjra, illetve gyermekgondozási segélyre, az ellátást - választásuk szerint- csak egy jogcímen és csak az egyik szülő részére állapíthatják meg.

A GYED-re jogosult szülőnek lehetősége van eldönteni, hogy gyermekgondozási díjat, vagy gyermekgondozási segélyt kíván igénybe venni. Célszerű előzetesen kiszámolni, hogy számára melyik ellátás összege kedvezőbb.