Családi pótlék

PDF Nyomtatás E-mail
Alanyi jogon járó ellátások

Családi pótlék alatt két ellátást értünk - a gyermek életkora alapján:

 • Nevelési ellátást (a még nem tanköteles gyermek után folyósítható) és az
 • Iskoláztatási támogatást (a tanköteles; és a már nem tanköteles, de középfokú oktatási intézményben tanuló gyermek után folyósítható)

Családi pótlékA családi pótlék (azaz a nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás) az állam által havi rendszerességgel folyósított ellátás, melyet igénybejelentést követően - tehát nem automatikusan - biztosítanak. A családi pótlékot utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, bankszámlára kért kifizetés esetén pedig a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig folyósítják.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Nevelési ellátásra jogosult:

 • A vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a továbbiakban együtt: szülő), a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját háztartásban nevelt,
 • A gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,
 • A szociális intézmény vezetője az intézetben elhelyezett,

még nem tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé válásának évében október 31-ig.

 • Saját jogán nevelési ellátásra jogosult a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg , illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától.


Iskoláztatási támogatásra jogosult:

 • A vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a továbbiakban együtt: szülő), a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját háztartásban nevelt,
 • A gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,
 • A szociális intézmény vezetője az intézetben elhelyezett,

tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válásának évében november 1-től a tankötelezettség teljes időtartamára,

 • A tankötelezettség megszűnését követően (a 18. életév betöltését követően) közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel, annak a tanévnek az utolsó napjáig (június 30.), amelyben a gyermek/személy a 20. életévét betölti. Sajátos nevelési igényű, fogyatékossági támogatásra nem jogosult tanuló esetén annak a tanévnek az utolsó napjáig folyósítható, amelyben a gyermek/személy  a 23. életévét betölti.
 • A javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, tanköteles gyermekre tekintettel a tankötelezettség teljes időtartamára.
 • A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló szülője a tankötelezettség teljesítésének formájától függetlenül a tankötelezettség teljesítésének végéig jogosult iskoláztatási támogatásra.
 • Saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult: a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató nagykorú személy,
 1. akinek mindkét szülője elhunyt,
 2. akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,
 3. aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,
 4. akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,
 5. aki a családi pótlékra jogosult személlyel nem él egy háztartásban
 6. a gyámhivatal szülői ház elhagyását engedélyező határozata szerint az iskoláztatási támogatást a nagykorúvá válása előtt is részére folyósították.

Közoktatási intézmények: óvoda, általános iskola, szakmunkásképző iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, gyógypedagógiai-, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, diákotthon és kollégium.

Az iskoláztatási támogatást a tanköteles gyermek hallgatói jogviszonyának esetleges szüneteltetése alatt is folyósítják.

 

A családi pótlék (nevelési ellátás / iskoláztatási támogatás) havi összege gyermekenként 2012-ben:

 • Egy gyermekes család esetén: 12 200.- Ft
 • Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén: 13 700.- Ft
 • Két gyermekes család esetén (gyermekenként): 13 300.- Ft
 • Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként): 14 800.- Ft
 • Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként): 16 000.- Ft
 • Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként): 17 000.- Ft
 • Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén: 23 300.- Ft
 • Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén: 25 900.- Ft
 • Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos nagykorú felnőtt esetén: 20 300.- Ft
 • Gyermekotthonban, javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél, hivatásos nevelő-szülőnél elhelyezett gyermek esetén, valamint a saját jogon ellátásban részesülő személy esetén:  14 800.- Ft

 

Hol kell igényelni a családi pótlékot?

Az ellátás igénylését a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Családtámogatási Ügyfélszolgálatához kell postai úton vagy személyesen, esetleg ügyfélkapun keresztül (ügyfélkapus regisztráció birtokában) benyújtani.
Néhány munkáltató esetében működik családtámogatási kifizetőhely, melyek a következők:
 • a Honvédelmi Minisztérium,
 • az Információs Hivatal,
 • a Alkotmányvédelmi Hivatal,
 • a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
 • az Országgyűlés Hivatala.
Amennyiben a jogosult e szerveknél áll foglalkoztatásban, akkor igénybejelentését hozzájuk kell benyújtani.

A Magyar Államkincstár Családtámogatási Ügyfélszolgálatainak elérhetőségei, ügyfélfogadási rendje elérhető itt.


Mely időponttól jár az ellátás? Visszamenőleg megállapítható-e?

Az ellátás kezdete egybe esik a kérelem benyújtásának napjával, - amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak.  Visszamenőleg, legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától lehet az ellátásban részesülni, természetesen csak akkor, ha ebben az időpontban már fennálltak a jogosultsági feltételek.

 

Szükséges okmányok az igénybejelentéshez:

 • A családi pótlékra vonatkozó igényt a "Kérelem családi pótlék megállapítására" című nyomtatványon kell benyújtani. A gyermekotthon vezetője, a javítóintézet igazgatója, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka, illetve a szociális intézmény vezetője igénybejelentését a "Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi elhelyezés esetén" című formanyomtatványon teheti meg. Saját jogú családi pótlék igénylést, a "Kérelem saját jogú családi pótlék megállapítására" című nyomtatványon lehet benyújtani.
 • Az igénylő személyazonosító igazolványa és lakcímnyilvántartó kártyája
 • A gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata
 • Amennyiben a szülők együtt élnek, akkor szükséges a házassági anyakönyvi kivonat is
 • Az igénylő és a gyermek(ek) TAJ- kártyája
 • Közoktatási intézményben tanulók jogviszony fennállását, minden év szeptember 30-ig - az igényelbíráló szerv felhívására - igazolni kell. A folyósító szerv az igénylő számára eljuttatja az  "Igazolás a tanulói jogviszony fennállásáról" című formanyomtatványt, melyet a közoktatási intézmény vezetője tölt ki, majd a kitöltött dokumentumot, legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 napon belül vissza kell juttatni a folyósító szervnek.
 • Ha a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság igazolásához csatolni kell  az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott orvosi igazolást is: "Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről". Az igényléshez az eredeti igazolást kell csatolni!
 • Az egyedülálló esetén, az egyedülállóság tényét az igénybejelentő lapon kell igazolni. (Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.) Egyedülálló igénylőnek a kérelem benyújtásához csatolnia kell a kérelemben felsorolt, rá vonatkozó dokumentumokat is.
 • Ha az igénylő a nevelésbe vett gyermeket saját háztartásában nevelőszülőként, vagy hivatásos nevelőszülőként gondozza, csatolnia kell a gyámhivatalnak a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős határozatát.
 • Amennyiben az igénylő gyám, a gyámhivatalnak a gyám kirendeléséről szóló jogerős határozatát.

A családtámogatási ellátások igényléséhez - az orvosi igazolások, dokumentációk kivételével - elegendő az okmányok másolatát benyújtani.

Családi pótlék igényléséhez kapcsolódó nyomtatványok letölthetők itt.

 

Melyik szülő igényelje a családi pótlékot?

A gyermeket közös háztartásban nevelő szülők bármelyike igényelheti a családi pótlékot, együttes nyilatkozattétel mellett. Ugyanazon gyermek után természetesen csak az egyik szülőt illeti meg családi pótlék. Több gyermek esetén külön-külön is igényelhetik az ellátást.